Call us
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NV M.V.W. (LIMARA CONSTRUCT)

 

1. Overeenkomst

1.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke offerte en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de voorwaarden van de opdrachtgever.

1.2 Een offerte is geldig gedurende 30 dagen. De totaalprijs vermeld in de offerte is exclusief BTW en andere belastingen en taksen van welke overheid dan ook, en wordt op de factuur vermeerderd met alle belastingen en taksen zoals deze van toepassing zijn op de dag van de facturatie.

1.3 Brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis vanwege NV M.V.W..

1.4 Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de offerte en bindt de partijen onherroepelijk. Indien de overeenkomst wordt verbroken door de opdrachtgever, is NV M.V.W. gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke machtiging de overeenkomst te ontbinden ten laste van de opdrachtgever middels een aangetekend schrijven in die zin. In dat geval is de opdrachtgever van rechtswege gehouden tot betaling van een vergoeding die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken opdracht, verhoogd met een schadevergoeding, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 65% in geval van maatwerk – van de prijs exclusief BTW, onverminderd het recht van NV M.V.W. om de meerdere schade te bewijzen. Voor de opdrachtgever-consument, dit is elke natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, wordt de schadevergoeding, minimum forfaitair vastgesteld op 15% - verhoogd tot 30% in geval van maatwerk – van de prijs exclusief BTW, onverminderd het recht van NV M.V.W. om de meerdere schade te bewijzen. De opdrachtgever-consument, beschikt over dezelfde rechten, indien de overeenkomst door NV M.V.W. wordt verbroken.

1.5 De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van NV M.V.W., heeft deze het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen, mits voorafgaande schriftelijke melding aan de opdrachtgever. De opdrachtgever-consument heeft in dat geval het recht om binnen de tien dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst te beëindigen, en dit zonder dat NV M.V.W. noch de opdrachtgever gehouden zijn tot enige kosten of schadevergoeding.

1.6 Alle overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de hoofdzetel van NV M.V.W..

2. Uitvoering

2.1 De voor de uitvoering van werken vermelde termijnen worden steeds bij benadering opgegeven. Dit betekent ook dat bij overschrijding van de in de overeenkomst vooropgestelde indicatieve termijn de opdrachtgever niet het recht heeft om de ontbinding van de overeenkomst noch enige schadevergoeding te vorderen noch betaling van verschuldigde bedragen te weigeren.

2.2 In geval er een uitvoeringstermijn is bepaald, wordt de overschrijding van de betalingstermijn van het voorschot van rechtswege aan de uitvoeringstermijn toegevoegd.

2.3 In geval van vreemde oorzaak (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, is NV M.V.W. van rechtswege gemachtigd om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin na kennisname van deze omstandigheden en zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding, ook niet voor laattijdige uitvoering. Worden conventioneel als ‘vreemde oorzaken’ en overmacht aangeduid: de stopzetting van de productie van de bestelde materialen, oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, bijzondere weersomstandigheden die de kwaliteit van het werk in gevaar brengen, brand, natuur en/of andere rampen, diefstal en overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen. De opdrachtgever-consument beschikt over hetzelfde recht.

3. Meerwerken

3.1 Onder meerwerk wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is.

3.2 In afwijking van art. 1793 B.W. kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Meerwerken op verzoek van de opdrachtgever worden aangerekend in regie of tegen vaste prijs. Bij gebreke aan vaste prijs, geldt de aanrekening in regie.

3.3 Indien de opdrachtgever-consument een opdracht verleent om werken uit te voeren zonder dat NV M.V.W. kennis heeft van alle relevante informatie op het ogenblik van de offerte, dan aanvaardt de opdrachtgever om NV M.V.W. te vergoeden voor alle meerwerken die voortvloeien uit het later ter kennis krijgen van deze informatie. Alle meerwerken die voortvloeien uit deze ongekende relevante informatie worden aangerekend in regie.

4. Overdracht van risico en eigendomsvoorbehoud

4.1 De goederen en materialen worden op risico van NV M.V.W. tot bij de plaats van uitvoering gebracht. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd.

4.2 Na plaatsing van de goederen en materialen gaat het risico over naar de opdrachtgever.

4.3 Niettegenstaande artikel 3.2, blijven de niet-geïncorporeerde goederen en materialen eigendom van NV M.V.W. tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De aannemingsopdracht wordt geacht opgeleverd en definitief aanvaard te zijn, indien er binnen de 10 dagen na levering en plaatsing geen bemerkingen middels aangetekend schrijven worden gemeld aan NV M.V.W..

5.2 De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde goederen en de werken na levering en plaatsing te controleren. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit, die van bij de levering en/of plaatsing bestonden, moeten binnen de 10 dagen na levering en/of plaatsing en voor ingebruikname door de opdrachtgever of door derden aangetekend worden gemeld aan NV M.V.W., zo niet worden zij geacht te zijn aanvaard. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit zijn in elk geval gedekt door de oplevering, de aanvaarding of de ingebruikname.

5.3 In geval van onzichtbare of verborgen gebreken kan de opdrachtgever enkel zijn rechten uitoefenen als hij NV M.V.W. binnen een termijn van 2 maanden, na de datum waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, per aangetekende brief daarvan op de hoogte heeft gebracht. De rechtsvordering van de opdrachtgever wegens verborgen gebreken vervalt 6 maanden na deze kennisgeving van het gebrek.

5.4 NV M.V.W. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik, de verkeerde behandeling (inclusief onderhoud) of de verandering van de uitgevoerde werken door de opdrachtgever of door derden;

5.5 De verantwoordelijkheid van NV M.V.W. tegenover de opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de geleverde en uitgevoerde werken zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie, en beloopt maximaal de door NV M.V.W. gefactureerde bedragen voor de levering en uitvoering van het werk waarop de klacht betrekking heeft.

5.6 De opdrachtgever vrijwaart NV M.V.W. tegen alle aanspraken door derden tegen NV M.V.W. uit hoofde van de uitvoering van de werken.

6. Facturatie en betaling

6.1 Behoudens andersluidend beding, wordt de uitvoering van de werken als volgt gefactureerd: 1/3de voor aanvang van de werken, gevolgd door tussentijdse facturen volgens de vordering van de werken en door een saldofactuur na beëindiging van de werken.

6.2 De facturen zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar op de zetel van NV M.V.W., binnen 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum en zonder korting. Bij gebrek aan een nauwkeurig, gemotiveerd en schriftelijk protest van de factuur binnen de 8 dagen na haar ontvangst (steeds met vermelding van factuurnummer en -datum), wordt de opdrachtgever geacht deze factuur voorbehoudsloos en in al haar onderdelen te hebben aanvaard.

6.3 In geval van laattijdige of achterstallige betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan, berekend aan de rentevoet die is vastgesteld in uitvoering van artikel 5 van Wet van 02.08.2002 betreffende bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldag van de factuur.

6.4 Bij een gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling, wordt elk verschuldigd bedrag daarenboven van rechtswege verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 %, dit met een minimum van 125 euro en een maximum van 2.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

6.5 Ingeval van niet betaling op de vervaldag is NV M.V.W. tevens gerechtigd om na aangetekende ingebrekestelling zonder rechterlijke machtiging de overeenkomst te ontbinden ten laste van de opdrachtgever, middels een aangetekende kennisgeving in die zin aan de opdrachtgever. In dat geval kan NV M.V.W. de nog niet geïncorporeerde materialen terughalen waar zij zich bevinden en is de opdrachtgever van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van NV M.V.W. om de meerdere schade te bewijzen.

6.6 Eveneens in geval van niet betaling op de vervaldag behoudt NV M.V.W. zich het recht voor de uitvoering van elke overeenkomst met de opdrachtgever te schorsen tot aan de volledige betaling door de opdrachtgever van alle achterstallen, middels een aangetekende kennisgeving in die zin aan de opdrachtgever. Ook in dat geval kan NV M.V.W. de nog niet geïncorporeerde materialen terughalen waar zij zich bevinden.

6.7 Indien NV M.V.W. haar verplichtingen niet nakomt ingevolge haar foutieve tekortkoming, beschikt de opdrachtgever-consument, dit is elke natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, over dezelfde rechten als vermeld in de artikelen 6.3 t.e.m. 6.6.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

7.1 De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

7.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd. Deze bepaling geldt ook in geval van hoogdringendheid (bv. procedure kort geding).

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.
Limara

Vichtseweg 256
8790 Waregem (België)

BE 0449.097.528

    

Disclaimer | Privacybeleid | Algemene voorwaarden
Copyright © 2021 Limara | All rights reserved
edit afsluiten